SHERYL GAY STOLBERG, MATT APUZZO KATHARINE Q. SEELYE